fbpx

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

Udeľujete týmto súhlas prevádzkovateľovi eshopu – timeandarts.sk

N-Global European s.r.o., Námestie M. R. Štefánika 5/28, 94501 Komárno, Slovakia, e-mail: info@timeandarts.sk (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, kontaktné údaje (email, tel.) a adresu.

 

Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií.

 

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.

 

Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis.

 

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, marketing, sms) a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu N-Global European s.r.o., Námestie M. R. Štefánika 5/28, 94501 Komárno, Slovakia. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, buď formou emailu na info@timeandarts.sk alebo telefonicky 035 77 77 707.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté stránke https://timeandarts.sk pre marketingové účely poskytuje pre https://timeandarts.sk dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený pre https://timeandarts.sk pre marketingové účely je platný pre obdobie 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že predávajúceho kontaktuje prostredníctvom infolinky na tel. čísle 035 77 77 707 alebo na info@timeandarts.sk.

Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov s ktorých spracovaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas sú nasledovné:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť N-Global European s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu timeandarts.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať:

 • meno (prípadne meno spoločnosti, IČO a kontaktnú osobu),
 • adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu),
 • telefónny a
 • mailový kontakt.
 • číslo účtu v prípade preplatenia tovaru  (evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť)
 • súbory cookies – Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Viac o cookies nájdete tu.

 

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne.

Údaje, ktoré získavame s Vašim súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.

 

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode pochádzajú priamo od Vás. Získali sme ich napríklad vyplnením objednávky, alebo aktivovaním formulára o zasielanie news lettera alebo pri vyplnení formulára „potrebujem poradiť“ (pri popise produktu). Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať, napríklad Facebook, Instagram.

 

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje. V prípade, že chcete Vaše údaje zmazať, stačí poslať e-mail na info@timeandarts.sk . Ak preferujete písomný styk, Vaše pripomienky alebo žiadosti adresujte prosím na vyššie uvedenú adresu timeandarts.sk  spoločnosti N-Global European s.r.o., Námestie M. R. Štefánika 5/28, 94501 Komárno, Slovakia

 

Ako používame cookies?

timeandarts.sk môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. “cookies” tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele “cookies” či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

Na aké účely sa poskytuje súhlas pre spracovanie osobných údajov?

Súhlas poskytnutý na účely  zasielania news letterov a vykonania registrácie v internetovom obchode je Váš dobrovoľne udelený súhlas. Poskytuje sa na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • zasielanie informácií o novinkách týkajúcich sa ponuky nášho internetového obchodu a poskytovanie časovo obmedzených ponúk,
 • sprístupnenie možnosti prehliadania objednávok registrovaným zákazníkom,

Automatizované spracúvanie a profilovanie sa nevykonáva.

 

Ako dlho sa budú Vaše údaje uchovávať?

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté stránke https://timeandarts.sk pre marketingové účely poskytuje pre https://timeandarts.sk dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený pre https://timeandarts.sk pre marketingové účely je platný pre obdobie 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim. Súhlas udeľujete hlavne na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na už spomínaných nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu (lehota potrebná na archiváciu účtovných dokladov a pod.). Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané.

 

Kto má prístup k Vašim údajom?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k Vašim údajom prístup okrem našej spoločnosti aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v postavení tzv. sprostredkovateľa. Ide o subjekty, s ktorými naša spoločnosť spolupracuje z dôvodu zabezpečenia chodu podnikateľskej činnosti:

alebo nám poskytujú pomoc so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (napr. Facebook, Instagram a Google). Zmluvné vzťahy so Sprostredkovateľmi sú ošetrené v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov a tiež sú povinné dodržiavať striktné predpisy ochrany bezpečnosti vami poskytnutých údajov.

 

Ako sú údaje uchované a chránené?

Spracovanie a uloženie údajov je chránené viacerými opatreniami ako heslami, šifrovaním, pravidelným zálohovaním, aktualizáciami bezpečnostných systémov a priebežnou starostlivosťou o bezpečnosť techniky. Údaje sú uložené na dátových serveroch splňujúcich bezpečnostný štandard pre ochranu osobných údajov. Na prenos údajov medzi koncovým zariadením užívateľa a serverom je zabezpečené pomocou SSL certifikátu.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Ide najmä o nasledovné zabezpečenia:

 • uzamykateľné skrine
 • zamknutá kancelária pri neprítomnosti pracovníkov
 • budova je zabezpečená strážnikmi a bezpečnostnou službou SBS

Správca internetového portálu prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

 

Reklamácia

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 •  Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje. Ak áno,  máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 • Právo na opravu

V prípade, že sú Vaše osobné údaje neaktuálne alebo nepresné, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť  podlieha individuálnemu posúdeniu, z dôvodu, že v niektorých prípadoch máme zákonom stanovenú povinnosť alebo oprávnený záujem si osobné údaje ponechať. Žiadosti o výmaz posielajte na info@timeandarts.sk.

 • Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 • Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade že si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, v súlade s platnou legislatívou a technickými možnosťami.

 • Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života, alebo v rozpore s platnou legislatívou, neváhajte si od nás požiadať o vysvetlenie alebo odstránenie Vám nevhodného stavu.

Kde môžete svoje práva uplatniť a za aký poplatok?

Jednotlivé práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti buď emailom na vyššie spomenutej emailovej adrese alebo písomne na adrese sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Koľko musíte čakať na odpoveď?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť problému, je možné podľa platnej legislatívy predĺžiť túto lehotu na dva mesiace. O predĺžení vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme písomne informovať.

Právo podať sťažnosť  Úradu na ochranu osobných údajov ?

V prípade podozrenia na neoprávnené použitie Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.